marka tescil hizmetleri

Gaziantep Patent, Patent Tescil Hizmetlerimiz

Patent,teknik yeniliklere verilen bir koruma belgesidir. Sınai Mülkiyet anlamında patentler; yeni olan, sanayiye uygulanabilirliği ve tekniğin bilinen durumunu aşan buluşlar için buluş sahibine belirli bir süre buluşunu üretme, kullanma, satma veya ihraç etme hakkı veren koruma belgeleridir.Patentler teknolojik yeniliklerin üretilmesi, buluşçuların korunması ve bilginin yaygınlaştırılması için elzemdir. Bu gün dünyadaki bir çok gelişmiş ülkenin teknolojik olarak önde olmasının bir sebebi de iyi bir patent korumasına sahip olmalarıdır.Patent tescil koruması için sanıldığının aksine dünyayı yerinden oynatan buluş yapmak gerekmez. Yeni olan, sanayiye uygulanabilen ve tekniğin bilinen durumunu aşan herhangi bir yenilik için patent koruması elde edilebilir.Avrupa Patent Vekilleri Birliğinin (EPI) verilerine göre dünyada yılda 1 milyondan fazla patent başvurusu yapılmaktadır.

Patent Tescil Süreci Nasıl İşler ?

Patent Tescil işlemleri belirli kurallar ile ilerler. Bu nedenle Gaziantep Patent gibi alanında profesyonel bir firma ile başvuruda bulunmak yararınıza olur. Detaylı Bilgi;

  
 • Öncelikle patentini almak istediğiniz buluş üzerinde uzman kurumlar aracılığı ile ön araştırma yapılmalıdır.
 • Patent başvuru ücreti yatırılarak resmi olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil için başvurulur.
 • Kurumdaki uzmanlar tarafından başvuru incelenir. Eğer eksiklikler varsa 2 aylık bir sürede bu eksikliklerin tamamlanması istenir.
 • Araştırma Talep Formu kullanılarak ve belirli bir ücret ödenerek; online ya da fiziksel olarak araştırma talebi yapılır.
 • Araştırma raporu olumlu olan patent başvuruları; başvuru sahibinin, buluş niteliği taşıdığı iddiasının incelenmesi için, Patent İnceleme raporu talep edilir. Ve bahsedilen ürünün mevcut ürünlerden etkin olarak teknik farklılık içerdiğinin (Buluş basamağı) raporu beklenir.
 • Buluşun patent alabilmesindeki önemli aşamalardan biri de araştırma raporudur. Raporda buluşla ilgili ve benzer özellikler taşıyan dokümanlar dünya çapında yapılan taramalar sonucu listelenir. Araştırma raporu bildiriminden itibaren 3 ay içinde inceleme raporunun hazırlanması için talepte bulunulması gerekir.
 • Başvuru, 18 ay sonra Patent Kurumu tarafından çıkarılan bültende yayımlanır. Patentin daha erken yayımlanması istenirse başvuru aşamalarında belirtilir.
 • Yayımda olan buluşa 3. kişiler itiraz edebilir ya da fikirlerini sunabilirler.
 • Araştırma raporundan sonra inceleme raporu için başvuruda bulunulur. Bu aşamada buluşa patent verilip verilmeyeceği belirlenir. Buluş; yenilik, endüstriyel üretime uygunluk gibi kriterlerle incelenir.

Patent Tescili Yaptırmak Hiç Bu kadar Kolay Olmadı

patent-nedir-cihan-patent

Neden Patent Tescili Yaptırmalısınız ?

Teknolojik yeniliklerin çoğalması, buluşçuların korunması ve bilginin yayılması için patent tescilleri şarttır. İnsanların refah seviyesini arttırma isteği ile sanayideki rekabet,yenilik yapma itmektedir. Hedef pazar olan insanlar yeni ürünler ve hizmetler talep etmekte, bunların tedarikçisi olan sanayi kesimi ise hem hedef kitlenin isteğini gerçekleştirmek için, hem de rakiplerinden daha tercih edilebilir olmak için yenilik yapmaktadırlar. İşte burada yenilik yapan kişilerin veya firmaların bunları meydana getirmek için harcadıkları eğitim maliyetleri, emek, zaman ve finansın bir taklitçi tarafından aynı süreçten geçmeden taklit edilmesi bir haksızlığı doğurur. Dünyada, bu haksızlığı önleyen sistem patent sistemidir.

Patent istemi ile devreye devlet veya devletin garantörlüğündeki bir kurum girer. Bu kurum da ulusal patent ofisidir. Patent ofisi buluş yapana, buluşun patent şartlarına haiz olması (yeni olması, sanayiye uygulanabilmesi ve tekniğin bilinen durumunu aşması) şartı ile buluşunu taklitlere karşı koruma sözü verir.

Dünyada patent koruması Türkiye’nin de 1930 yılında imza attığı uluslar arası “Paris Anlaşmasına” göre olur. Türkiye’de patentler bu genel anlaşmaya paralel olarak işleyen 551 sayılı kanun hükmündeki kararnameye göre korunur.Patent yada Faydalı model, hak sahibine ne tür haklar ve imkanlar sağlar?Buluşun ekonomik faydalarından sadece buluş sahibinin yararlanmasına imkan vererek, rakiplerine karşı teknik ve ekonomik üstünlük kazandırır.Mülkiyet hakkı sağlayan bir hak olarak devir alınabilir ve devir edilebilir.Söz konusu buluştan başkalarının (rakiplerin), yararlanmasını yasaklama hakkı sağlar.Lisans verilmesi yoluyla başka kişilere hak tanıma imkanı verir. Lisans bir tür kiralama hakkıdır. Böylece, buluş sahibi buluşunu kendisi kullanırken, ekonomik bir yarar karşılığında yada karşı lisanslar alınması karşılığında, başkalarına da söz konusu hakkı kullandırma hakkını elinde tutmuş olur.
Tüm dünyada olduğu gibi ticari bir prestij sebebidir.
Taklit edilmesi halinde hukuki ve cezai her türlü yasal imkanın kullanılmasına imkan verir.Tekniğin bilinen durumunu aşmayan buluşlara faydalı model belgesi verilir. Faydalı modeller bir patent türüdür ve genellikle küçük buluşlara verilen koruma belgeleridir.

Patentler firmalar için rekabetten korunmak veya rekabetçe üstün olmak için kullanılması gereken çok önemli bir araçtır. Firmalar hem ürünlerinde, hem de üretim tekniklerinde piyasa talepleri için veya oluşan problemlerin çözümü için yenilikler mutlaka yapmaktadırlar. Hem bu tip yeniliklerini, hem de daha rekabetçi olmak için sistemli olarak geliştirdikleri yeniliklerini mutlaka patentle tescillemelidir ki hakkı korunabilsin.Gaziantep Patent ile tescilinizi yaptırmak çok kolay. Hemen ara

Faydalı Model , Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Faydalı model koruması elde etme işlemlerinin basit ve ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını özendireceği düşünülmüştür. Diğer taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin, rakiplerce hemen hemen aynısının yapılarak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, mütevazı de olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edecektir. Başka bir deyişle, faydalı model koruması, tecavüz fiillerine karşı, patent korumasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir.

Yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü de Faydalı Model Belgesi’dir. Faydalı Model Belgesi ile Patent arasında, belgelendirme, inceleme ve değerlendirme şekli bakımından fark vardır. Faydalı Model Belgesi verilerek sağlanan koruma, patente kıyasla daha kısa sürelidir. Buluşa Patent ya da Faydalı Model Belgesi verilmesi ile ilgili tercihi buluş sahibi yapmaktadır.

1- Yenilik;
Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.

2- Sanayiye uygulanabilirlik;
Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

1- Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
2- Koruma süreleri farklıdır,
3- Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

 1. Başvuru dilekçesi, (bir nüsha ekteki örneğe uygun olarak, Faydalı Model başvuruları FM1/551 A3 normunda düz antetsiz beyaz kağıda daktilo veya bilgisayar yazıcısıyla doldurulmuş olacaktır.
 2. Buluşu açıklayan tarifname, (üç nüsha)
 3. Faydalı Modelle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler (üç nüsha)
 4. Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler, (üç nüsha)
 5. Özet, üç nüsha, buluşu 50 ile 100 kelime arasında anlatan özet (üç nüsha)
 6. Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı

Patent verilemeyecek konulara ek olarak usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez.